Vantaan Energian aineistopankin käyttöehdot

» Rekisteriseloste

1 Sopimuksen kohde ja osapuolet

1.1 Tällä sopimuksella (jäljempänä "Käyttöehdot") Käyttäjä ja Vantaan Energia Oy sopivat Vantaan Energia Oy:n aineistopankin rekisteröitymistä edellyttävän osuuden käytöstä. Rekisteröintikaavakkeen lähettämällä Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja, jonka jälkeen Käyttöehdot tulevat häntä sitoviksi. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ja Materiaalia näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

1.2 Tässä sopimuksessa Vantaan Energian aineistopankin rekisteröitymistä edellyttävästä osiosta käytetään nimitystä "Palvelu", Palvelua käyttävästä henkilöstä käytetään nimitystä "Käyttäjä" ja Vantaan Energia Oy:stä käytetään nimitystä "Vantaan Energia".

1.3 Palvelun sisältö määräytyy näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

1.4 Vantaan Energian yhteystiedot: Vantaan Energia Oy, käyntiosoite Peltolantie 27, 01300 Vantaa, postiosoite PL 95, 01300 Vantaa. Y-tunnus 0124461-3. Palvelua koskevat tiedustelut: .

2 Käyttäjäksi rekisteröityminen ja Palvelun käyttöönotto

2.1 Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palvelun käyttäjäksi ja Käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttäjä käyttää Palvelua rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla.

3 Käyttäjän henkilötietojen käsittely

3.1 Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan Vantaan Energian aineistopankin käyttäjärekisteriin. Käyttäjistä ylläpidetään luetteloa käyttöoikeuksien hallinnoimiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi.

3.2 Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Käyttöehtojen sekä henkilötietolain ja sen nojalla tehdyn rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteriseloste on saatavissa ottamalla yhteyttä Vantaan Energiaan tai lataamalla sähköisesti Palvelusta. Hyväksymällä Käyttöehdot Käyttäjä antaa Vantaan Energialle yksiselitteisen suostumuksen rekisteröintilomakkeessa olevien henkilötietojen käsittelyyn ja käyttöön.

4 Käyttäjän vastuu

4.1 Käyttäjälle myönnetty käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä ei saa luovuttaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kolmannelle taholle ja vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä hyväksyy itseään sitoviksi kaikki Palvelua käytettäessä tehdyt toimenpiteet, jotka on tehty Käyttäjän tunnuksella tai Käyttäjän toimesta tai toimeksiannosta.

4.2 Käyttäjän on annettava Palvelua varten tarvittavat tiedot. Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava tietojen muutoksista. Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Vantaan Energia ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan tietoja, jotka Käyttäjä antaa Palvelun yhteydessä. Mikäli Käyttäjän tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa, Käyttäjän on vaihdettava tunnuksensa tai ilmoitettava tästä Vantaan Energialle.

4.3 Vantaan Energia voi luovuttaa Käyttäjän tunnukset muille kuin Käyttäjälle ainoastaan Käyttäjän valtuutuksella tai lain nojalla.

4.4 Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista ja toiminnasta.

5 Materiaali

5.1 Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua kuvamateriaalia erilaisissa käyttäjien tarvitsemissa tiedostomuodoissa. Lisäksi Palveluun voidaan tallentaa ohjeistuksia materiaalien käytöstä. Materiaalin omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Vantaan Energialle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole kohdassa 5.2 mainittua rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta oikeutta ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Vantaan Energian nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta levittää, julkaista, kopioida, tallentaa, muokata, manipuloida, saattaa yleisön saataville tai muutoin kaupallisesti hyödyntää Materiaalia sellaisenaan tai edes osittain muuhun, paitsi lainsäädännön erityistapauksissa salliessa. Tällöin tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava.

5.2 Vantaan Energia myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden ladata Materiaalia palvelusta ja käyttää Materiaalia Vantaan Energiaa koskevassa mainonnassa ja ilmoituksissa sekä muussa yhteydessä, joka asiallisesti liittyy Vantaan Energian liiketoimintaan. Käyttäjällä on tämän rajoitetun käyttöoikeuden nojalla oikeus kopioida, tallentaa ja käyttää Materiaalia edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten. Käyttäjä vastaa siitä, että Materiaalin käyttö tapahtuu hyvän tavan mukaisesti ja ettei Materiaalin käyttö Käyttäjän toimesta loukkaa kenenkään kolmannen tahon immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Käyttäjällä ei ole ilman Vantaan Energian nimenomaista lupaa oikeutta muokata tai muuttaa Materiaalia millään tavoin. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus muuttaa Materiaalin kokoa, mikäli Materiaalin käyttö tätä edellyttää. Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä julkaisee Materiaalin omalla vastuullaan.

5.3 Kohdan 5.2 mukainen rajoitettu käyttöoikeus voi olla ajallisesti rajoitettu. Oikeuden aikarajoista on tällöin ilmoitettu kyseisen Materiaalin kohdalla Palvelussa. Käyttäjä vastaa siitä, että tällaisen Materiaalin käyttö lopetetaan aikarajan mukaisena ajanhetkenä ilman erillistä ilmoitusta Vantaan Energialta.

5.4 Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa Materiaalin rajoitettua käyttöoikeutta kolmannelle taholle.

6 Vantaan Energian vastuu aineistopalvelusta

6.1 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun käyttäminen ja hyödyntäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja että Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ilman minkäänlaisia takuita. Vantaan Energia ei takaa, että Palvelu vastaa Käyttäjän odotuksia tai että Palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi. Vantaan Energia ei myöskään takaa, että Materiaali vastaa Käyttäjän odotuksia. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy lisäksi, että Käyttäjä vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu Materiaalin lataamisesta Palvelusta.

6.2 Vantaan Energialla on milloin tahansa oikeus poistaa Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana, kieltää Palvelun käyttö ja peruuttaa materiaalien käyttöoikeus ilmoittamalla asiasta käyttöoikeuden haltijalle tarvitsematta perustella syytä.

6.3 Vantaan Energia tai Vantaan Energian valitsema kolmas osapuoli ylläpitää Palvelua niin, että se on pääsääntöisesti käytettävissä 24 h vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Vantaan Energialla on milloin tahansa oikeus muuttaa Palvelua, sen sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

7 Vastuunrajoitus

7.1 Vantaan Energia ei missään tilanteessa vastaa mistään välittömästä, välillisestä, epäsuorasta, satunnaisista tai erityisestä vahingosta (mukaan lukien tulojen, liikearvon, ansion tai tiedon menetys, korkotappio, saamatta jäänyt tuotto taikka muu taloudellinen menetys), joka johtuu (a) Palvelun tai Materiaalin käytöstä; (b) siitä, että Palvelu tai Materiaalin käyttö on estynyt tai viivästynyt; tai (c) siitä, että Palvelu tai Materiaali on virheellinen.

8 Sopimusehtojen muuttaminen

8.1 Vantaan Energialla on oikeus ilmoittaa Käyttöehtojen muutoksesta Palvelun yhteydessä. Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva muutos tulee voimaan välittömästi. Muut muutokset tulevat voimaan Vantaan Energian ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksesta.

9 Muut ehdot

9.1 Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Palveluun ovat Vantaan Energialla tai Vantaan Energian Palvelun tuottamiseen valitsemalla kolmannella osapuolella.

9.2 Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 24.5.2011

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Vantaan Energia Oy
Vantaan Energia Sähköverkot Oy
Vantaan Aviaenergia Oy

Yhteystiedot
Peltolantie 27 01300 Vantaa
puh. (09) 82 901

2. Asiakasrekisteriä vastuullisena hoitavat

  1. Teija Korpela
  2. Minna Korhonen

Yhteystiedot
osoite sama kuin yllä

  1. puh. (09) 829 0324
  2. puh. (09) 829 0459

3. Rekisterin nimi

Vantaan Energia aineistopankki

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Vantaan Energian ja käyttäjän välisen suhteen hoito ja ylläpito sekä palvelun toteuttaminen. Tietoja käytetään käyttöoikeuksien hallinnoimiseen sekä väärinkäytösten estämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää käyttäjän yhteystiedot sekä muita vastaavia käyttöoikeuksien ylläpidon vaatimia tietoja. Vantaan Energia voi käyttää palvelussa evästeitä ja muita teknisiä keinoja, joiden avulla on mahdollista selvittää teknisiä tietoja kuten käyttäjän Internet protocol -osoite, tietokoneen käyttöjärjestelmä, selaimen tyyppi, sivuilla liikkumistavan ja sivujen osoitteet, joille siirrytään. Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä kävijää eivätkä siirretyt evästeet mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään käyttäjän rekisteröityessä palvelun käyttäjäksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vantaan Energia suojaa rekisterin tiedot huolellisesti normaalin tietoturvapolitiikkansa mukaisesti. Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa, joka voi olla kolmannen osapuolen palveluntarjoajan hallinnoima. Pääsy rekisterin tietoihin on palveluntarjoajan ylläpitohenkilöstöllä sekä Vantaan Energian aineistopankista vastaavilla henkilöillä.